Badania

Prace prowadzone w Zakładzie Biochemii Fizycznej w drugiej połowie lat 90-tych oraz na początku 21. wieku dotyczyły prokariotycznych czynników transkrypcyjnych. Najważniejszymi osiągnięciami tego okresu są badania nad wyjaśnieniem molekularnych mechanizmów aktywacji transkrypcji genów u E. coli przez białko aktywatorowe wiążące cykliczny AMP (CRP), badania oddziaływań białka CRP oraz jego mutein z podjednostkami polimerazy RNA i promotorowymi sekwencjami DNA a także zbadanie bakteryjnego mechanizmu oporności na tetracyklinę związanego z represorem tetracykliny (TetR).

Od roku 2006 przedmiotem badań prowadzonych w ZBF są białka eukariotyczne a prowadzone prace dotyczą:

  • oddziaływań ludzkich receptorów neurotransmiterów: dopaminowych, serotoninowych, adenozynowych w układach modelowych,
  • oddziaływań układu transkrypcyjnego z ludzkimi czynnikami transkrypcyjnym YY1 i TFIIB,
  • mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych w układach modelowych.

W pracach prowadzonych w Zakładzie wykorzystywane są techniki stacjonarnej i rozdzielczej w czasie spektroskopii fluorescencji, mikrokalorymetrii, szybkiej kinetyki oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Badane białka są modyfikowane metodami inżynierii genetycznej.