Białka rekombinowane i ukierunkowana mutageneza (WBt-BCH350)

Liczba godzin: 
15 godzin wykładów, 45 godzi ćwiczeń (7 ćwiczeń po 6,5 godziny)
Punkty ECTS: 4
Semestr:
letni
Dla kogo:
kurs dla studentów studiów II stopnia kierunka Biochemia
Koordynator kursu: prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Wykładowcy: dr Ewa Błasiak, dr Ewelina Fic
Prowadzący ćwiczenia: dr Ewelina Fic

Godzina i miejsce wykładów:
Czwartek, 12:00–14:00, sala 1.01.17
Godzina i miejsce ćwiczeń:
wtorek, godz. 9:00-13:45 (grupa 1)
środa, godz. 12:30-17:15 (grupa 2)
Pracownie znajdujące się na terenie ZBF

Opis kursu:
Wykłady: Praktyczne aspekty projektowania oraz wytwarzania białek o zmodyfikowanej strukturze i/lub funkcji w prokariotycznych oraz eukariotycznych systemach ekspresyjnych. Czynniki wpływające na wydajność transkrypcji i translacji genów, procesy fałdowania i agregacji białek w komórce, systemy wydzielania białek. Metody wprowadzania mutacji i tworzenia białek fuzyjnych. Przykłady wykorzystania białek fuzyjnych i etykietek m.in. do oczyszczania oraz detekcji białek rekombinowanych. Synteza oligonukleotydów i sekwencjonowanie DNA.

Ćwiczenia: Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do modyfikacji białek na drodze mutagenezy ukierunkowanej. Wklonowanie zmutowanego genu do wektora
ekspresyjnego. Transformacja bakterii. Hodowla bakterii E.coli w celu otrzymania białka rekombinowanego. Oczyszczanie białka przy użyciu wybranych technik chromatograficznych. Oznaczanie czystości uzyskanych białek za pomocą SDS-PAGE.

Regulamin kursu

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo niewpuszczenia studenta na zajęcia. 
 2. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest oddanie sprawozdania. Sprawozdania mogą być pisane w parach lub indywidualnie.
 3. Czas na oddanie sprawozdania wynosi 1 tydzień, za każdy tydzień zwłoki ocena wyjściowa jest obniżana o pół stopnia. 
 4. Za sprawozdanie zawierające plagiat student otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 5. W trakcie kursu każdy student zobowiązany jest do wygłoszenia referatu związanego z tematyką ćwiczeń. Referat jest oceniany. 
 6. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen za sprawozdania i referat. 
 7. Warunkiem dopuszczenia do końcowego kolokwium zaliczeniowego  (pytania testowe jednokrotnego wyboru) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (ocena co najmniej dostateczna). 
 8. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz pozytywna ocena z końcowego kolokwium zaliczeniowego.
 9. Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń (25%) i testu zaliczeniowego (75%) pod warunkiem, że obie oceny są ocenami pozytywnymi.

Harmonogram wykładów

Harmonogram ćwiczeń

Literatura

 • J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko „Biochemia" Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 
 • P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White „Biologia molekularna. Krótkie wykłady" Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 
 • A. Kozik, M. Rąpała-Kozik, I. Guevara-Lora „Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej. Seria Wydawnicza IBM UJ, 2001
 • B. Walkowiak „Techniki chromatografii cieczowej. Przykłady zastosowań". Amersham Pharmacia Biotech. MORPOL, Lublin 2000 
 • „Protein Electrophoresis. Technical Manual" Amersham Biosciences, 1999.

Ogłoszenia

Jak się zalogować

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia, wykładów oraz ocen należy się zalogować używając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.