Biochemia fizyczna - kurs zaawansowany (WBt-BT341)

Opis kursu

Liczba godzin: 45 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 4
Semestr: zimowy
Dla kogo: kurs obowiązkowy dla studentów studiów magisterskich (II stopnia) kierunku Biochemia, kurs do wyboru dla studentów studiów magisterskich (II stopnia) kierunku Biotechnologia
Warunki uczestnictwa: zaliczenie kursów Matematyka, Fizyka, Chemia, Biochemia

Koordynator kursu:
dr Agnieszka Polit
Prowadzący ćwiczenia:
dr Piotr Bonarek, dr hab. Andrzej Górecki, dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, dr Agnieszka Polit
Godziny i miejsce ćwiczeń:
wtorek, godzina 8:00–13:15, 14:00–19:15
pracownie Zakładu Biochemii Fizycznej

Tematyka kursu:
Zajęcia laboratoryjne: Badania szybkiej kinetyki: pomiary kinetyki oddziaływań białko-ligand metodą zatrzymanego przepływu (stopped-flow) i metodą relaksacyjną (T-jump). Badania biokalorymetryczne: zastosowanie metody skaningowej nanokalorymetrii (DSC) w badaniach białek i błon biologicznych; zastosowanie metody izotermicznej kalorymetrii miareczkowania (ITC) w badaniach oddziaływania białko-ligand. Zastosowanie czasowo-rozdzielczych pomiarów fluorescencji do badania dynamiki zmian strukturalnych makrocząsteczek: pomiary czasu zaniku fluorescencji, pomiary zaniku anizotropii fluorescencji, pomiary odległości w cząsteczkach białek z wykorzystaniem pomiarów transferu energii FRET.

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność.
 2. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo nie wpuszczenia studenta na zajęcia.
 3. Zmiana grupy ćwiczeniowej jest możliwa tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uprzedniej konsultacji z prowadzącym zajęcia (co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniem).
 4. Studentów obowiązuje merytoryczne przygotowanie do zajęć w oparciu o instrukcję do ćwiczeń oraz literaturę wskazaną przez prowadzącego.
 5. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest oddanie sprawozdania.
 6. Sprawozdania powinny być pisane w grupach dwuosobowych. Osoba, której nazwisko nie znajdzie się na sprawozdaniu, musi je napisać indywidualnie.
 7. Student ma obowiązek oddać sprawozdanie tydzień po zakończeniu ćwiczenia.
 8. Za każdy tydzień spóźnienia od oceny wyjściowej odejmowane jest pół stopnia.
 9. Ocena z poszczególnych ćwiczeń jest wypadkową oceny za sprawozdanie i oceny uzyskanej w trakcie zajęć (kolokwium wstępne).
 10. Za sprawozdanie zawierające plagiat z innych sprawozdań przyznawane jest 0 punktów liczonych do średniej z ćwiczenia.
 11. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na wymaganej ilości zajęć oraz oddanie wszystkich sprawozdań.
 12. Po zakończeniu wszystkich ćwiczeń przeprowadzone zostanie kolokwium zaliczeniowe.
 13. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
 14. Ocena z kursu jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń (waga 0,3) i kolokwium zaliczeniowego (waga 0,7).

Zalecana literatura

 • Kensal E. van Holde, W. Curtis Johnson, P. Shing Ho „Principles of Physical Biochemistry" Pearson Education International
 • Charles Cantor, Paul Schimel „Biophysical chemistry" W. H. Freeman and Company
 • J. R. Lakowicz „Principles in fluorescence spectroscopy" Kluwer Academic Publisher
 • Peter Atkins „Chemia fizyczna" PWN

Ogłoszenia

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.