Inżynieria białek (WBt-BT121-A)

Opis kursu

Liczba godzin: 15 godzin wykładów, 45 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 4
Semestr: zimowy
Dla kogo: kurs obowiązkowy dla studentów studiów licencjackich kierunku Biotechnologia
Warunki uczestnictwa: zaliczenie kursu Biochemia

Koordynator kursu:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr Ewelin Fic

Wykładowcy: 
dr Ewa Błasiak, dr Ewelina Fic, dr hab. Andrzej Górecki, dr Sylwia Łukasiewicz

Opiekun ćwiczeń:
dr Ewelina Fic

Prowadzący ćwiczenia:
dr Ewa Błasiak, dr Ewelina Fic, dr Sylwia Łukasiewicz

Godzina i miejsce wykładów:
wtorek, godzina 8:00–8:45
sala D106

Godziny i miejsce ćwiczeń:
wtorek, godziny 9:00–11:15, 11:45–14:00, 14:15–16:30
środa, godziny 8:15–10:30 i 10:45–13:00
piątek, godziny 9:00–11:15 i 11:30–13:45,
Sala ćwiczeń C035 (2.01.11) na terenie ZBF (parter)

UWAGA! Osoby, które nie zapisały się na kurs z powodu braku miejsc, proszone są o kontakt z opiekunem ćwiczeń: ewelina.fic@uj.edu.pl. Po wypełnieniu limitu miejsc w otwartych grupach ćwiczeniowych, istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy ćwiczeniowej w czwartek w godzinach popołudniowych.

Tematyka kursu:
Wykłady: Sposoby projektowania białek o nowej strukturze i funkcji. Zastosowanie reakcji PCR w ukierunkowanej mutagenezie. Synteza białek rekombinowanych w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych oraz w układach in vitro. Czynniki wpływające na procesy fałdowania i agregacji białek. Metody oczyszczania białek otrzymanych na drodze rekombinacji genów. Fizykochemiczne metody badania stabilności i zmian strukturalnych zmodyfikowanych białek.

Zajęcia laboratoryjne: Otrzymywanie mutein badanych białek metodami ukierunkowanej mutagenezy z zastosowaniem łańcuchowej reakcji polimerazy PCR. Izolacja plazmidowego DNA z komórek E. coli. Elektroforeza DNA. Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi. Klonowanie zmutowanych genów. Analiza sekwencji DNA uzyskanych konstruktów. Nadekspresja badanych białek w E. coli. Oczyszczanie białek rekombinowanych przy pomocy różnych technik chromatograficznych. Oznaczanie czystości uzyskanych białek za pomocą SDS-PAGE. Porównanie struktury drugorzędowej badanych białek z użyciem spektroskopii dichroizmu kołowego.

Harmonogram wykładów

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin kursu

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 2 nieobecności na ćwiczeniach, przy czym jedna z nich musi być usprawiedliwiona. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo nie wpuszczenia studenta na zajęcia.
 2. Zmiana grupy ćwiczeniowej jest dopuszczalna tylko w nadzwyczajnej sytuacji, po konsultacji z prowadzącym dane ćwiczenie.
 3. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest oddanie sprawozdania. Sprawozdania powinny być pisane w parach. Osoba, której nazwisko nie znajdzie się w sprawozdaniu, musi napisać sprawozdanie samodzielnie.
 4. Czas na oddanie sprawozdania wynosi 1 tydzień, za każdy tydzień zwłoki ocena wyjściowa jest obniżana o pół stopnia.
 5. Za sprawozdanie zawierające plagiat student otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. W trakcie kursu każdy student zobowiązany jest do wygłoszenia referatu związanego z tematyką ćwiczeń. Referat jest oceniany.
 7. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen za sprawozdania i referat.
 8. Warunkiem dopuszczenia do końcowego kolokwium zaliczeniowego  (pytania testowe jedokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (ocena co najmniej dostateczna).
 9. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz pozytywna ocena z końcowego kolokwium zaliczeniowego.
 10. Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń (25%) i testu zaliczeniowego (75%) pod warunkiem, że obie oceny są ocenami pozytywnymi.

Zalecana literatura

 • J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko „Biochemia" Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
 • P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White „Biologia molekularna. Krótkie wykłady" Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
 • B. Walkowiak „Techniki chromatografii cieczowej. Przykłady zastosowań". Amersham Pharmacia Biotech. MORPOL, Lublin 2000
 • „Protein Electrophoresis. Technical Manual" Amersham Biosciences, 1999.

Ogłoszenia

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia, wykładów oraz ocen należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.