Neurobiologia Molekularna (WB1-IZ-NE/048)

Opis kursu

Liczba godzin: 45 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 4
Semestr: letni
Dla kogo: kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia kierunku Neurobiologia
Warunki uczestnictwa: brak

Koordynator kursu:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Opiekun ćwiczeń:
dr Ewelina Fic
Prowadzący ćwiczenia:
dr Ewa Błasiak, dr Ewelina Fic, dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, dr Joanna Solich
Godzina i miejsce zajęć:
czwartek, godziny 11:00-13:15, 13:55-16:10
sala 2.01.11, Zakład Biochemii Fizycznej, WBBiB

Tematyka kursu:
Zajęcia laboratoryjne: Separacja ważniejszych struktur z mózgu myszy, pozyskiwanie skrawków mózgu odpowiednich do badań autoradiograficznych i barwienia histologicznego; analiza autoradiogramów; oddziaływanie białko-ligand z zastosowaniem radioizotopów w kontekście badania receptorów dla neurotransmiterów; otrzymywanie synaptosomów (teoria wirowania różnicowego) i weryfikacja składu białkowego otrzymanych frakcji z wykorzystaniem spektrometrii masowej; konstrukcja białek fuzyjnych (receptor połączony z białkiem fluorescencyjnym), transfekcja komórek modelowych, analiza lokalizacji i kolokalizacji otrzymanych białek fuzyjnych, badania oddziaływania białek receptorowych metodą rezonansowego przeniesienia energii (FRET).

Regulamin kursu

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 1 nieobecność na ćwiczeniach.
 2. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo nie wpuszczenia studenta na zajęcia.
 3. Zmiana grupy ćwiczeniowej jest dopuszczalna tylko w nadzwyczajnej sytuacji, po konsultacji z prowadzącym dane ćwiczenie.
 4. W trakcie kursu każdy student zobowiązany jest do wygłoszenia referatu związanego z tematyką ćwiczeń. Referat jest oceniany.
 5. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest oddanie sprawozdania. Sprawozdania powinny być pisane w co najwyżej w parach. Można pisać sprawozdanie samodzielnie.
 6. Czas na oddanie sprawozdania wynosi 1 tydzień, za każdy tydzień zwłoki ocena wyjściowa jest obniżana o pół stopnia.
 7. Za sprawozdanie zawierające plagiat student otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wymaganej liczbie zajęć, oddanie sprawozdań oraz wygłoszenie przydzielonego referatu.
 9. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen za sprawozdania i referat.
 10. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego (pisemny egzamin testowy) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (ocena co najmniej dostateczna).
 11. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
 12. Ocena z kursu jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń (50%) i testu zaliczeniowego (50%).

Harmonogram ćwiczeń

Zalecana literatura

 • Longstaff „Neurobiologia. Krótkie wykłady", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
 • Skrypty Szkół Zimowych Instytutu Farmakologii PAN
 • Turner, McLennan, Bates, White „Biologia molekularna. Krótkie wykłady", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia oraz ocen należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.