Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, profesor zwyczajny
tel.: 12 664-61-22
pokój: C021 (2.01.22)
e-mail: marta.dziedzicka-wasylewska@uj.edu.pl

Marta Dziedzicka-Wasylewska ukończyła studia w 1986 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek biologia, specjalność biologia molekularna). Zaraz po studiach podjęła pracę w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie rozwijała swoje zainteresowania z zakresu neurochemii, a zwłaszcza molekularnych mechanizmów leżących u podstaw schorzeń neuropsychiatrycznych. W roku 1991 obroniła pracę doktorską p.t. „Wpływ litu na mechanizmy regulujące biosyntezę proenkefaliny". Rozprawa habilitacyjna (1998 r.) M. Dziedzickiej-Wasylewskiej dotyczyła wpływu leków przeciwdepresyjnych na ekspresję receptora dopaminowego D2 w mózgu szczura. W 2004 roku dr hab. Dziedzicka-Wasylewska otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Od roku 2000 Pani Profesor kieruje stworzoną przez siebie Pracownią Farmakologii Biochemicznej w IF PAN.

Prof. Dziedzicka-Wasylewska ma w swoim dorobku ponad 100 oryginalnych prac doświadczalnych, kilkanaście artykułów przeglądowych oraz około 200 komunikatów zjazdowych. Jest także redaktorem dwóch wydawnictw książkowych oraz laureatką nagrody im. T. Borowicza Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności za cykl prac nt. „Mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych". Prof. Dziedzicka-Wasylewska należy do Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, European College of Neuropsychopharmacology oraz American Society for Neuroscience.

Od roku 1993 była/jest kierownikiem lub głównym wykonawcą ok.20 grantów badawczych.

Pracownicy naukowi i techniczni

dr Piotr Bonarek, adiunkt
tel.: 12 664-61-51
pokój: C023 (2.01.24)
e-mail: piotr.bonarek@uj.edu.pl

W 1999 roku ukończył Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, specjalność – biologia, i podjął Studia Doktoranckie z Biochemii i Biofizyki w ówczesnym Instytucie Biologii Molekularnej UJ. W listopadzie 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii. Promotorem obu prac, magisterskiej i doktorskiej, był prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski. Od grudnia 2006 roku pracuje w Zakładzie Biochemii Fizycznej.

Zainteresowania naukowe dr. Bonarka koncentrują się wokół struktury i dynamiki makrocząsteczek: białek i kwasów nukleinowych. Aktualna problematyka: interakcja pomiędzy DNA oraz czynnikami transkrypcyjnymi; białka samoistnie nieustrukturyzowane, sposoby strukturyzacji białek; wykorzystanie metod kalorymetrycznych i fluorescencyjnych w analizie oddziaływań układów: białko-białko, białko-ligand, liposom-ligand; ekspresja i oczyszczanie białek rekombinowanych.

dr hab. Andrzej Górecki, adiunkt
tel.: 12 664-61-51
pokój: C023 (2.01.24)
e-mail: andrzej.gorecki@uj.edu.pl

W roku 2000 ukończył kierunek fizyka techniczna (specjalność fizyka medyczna i dozymetria) na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zakładzie Biochemii Fizycznej od 2001 roku: z początku na stanowisku inżynieryjno-technicznym a następnie, od roku 2004, jako asystent a następnie adiunkt. Prowadzone przez A. Góreckiego badania mutantów białka CRP pozwoliły mu w 2006 roku uzyskać stopień doktora nauk biologicznych z zakresu biochemii.

Zainteresowania naukowe dr. Góreckiego ogniskują się wokół oddziaływań białko-ligand, białko-białko i białko-DNA, rozpatrywanych w aspekcie kinetycznym, termodynamicznym i strukturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem białek samoistnie  niustrukturyzowanych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia dotyczące ekspresji i oczyszczania białek rekombinowanych.

dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ
tel.: 12 664-61-48
pokój: C020 (2.01.21)
e-mail: sylwia.kedracka-krok@uj.edu.pl

W 1995 roku ukończyła studia na Wydziale Chemii UJ. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Zakładzie Biochemii Fizycznej jako asystent. W roku 2004 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, za którą została nagrodzona indywidualną Nagrodą Rektora UJ (2005). Od roku 2008 pracuje na stanowisko adiunkta. W styczniu 2017 uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Początkowo, praca dr Kędrackiej-Krok dotyczyła badań struktury białek regulatorowych (m in. represora tetracykliny, TetR) oraz termodynamiki i kinetyki oddziaływań tych białek z ligandami i DNA.

Aktualnie dr Kędracka-Krok zajmuje się wykorzystaniem proteomiki w badaniach mających na celu poznanie mechanizmów biochemicznych chorób neuropsychiatrycznych takich jak depresja, schizofrenia, padaczka oraz molekularnych mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych antyepileptycznych. Badania prowadzone są na tkankach mózgowych zwierząt doświadczalnych, w hodowlach komórkowych oraz na krwi pacjentów.

dr Agnieszka Polit, adiunkt
tel.: 12 664-61-56
pokój: C019 (2.01.20)
e-mail: a.polit@uj.edu.pl

Ukończyła studia na Wydziale Chemii UJ. Tytuł magistra – specjalność chemia biologiczna – zdobyła w roku 1998. Od początku związana z Zakładem Biochemii Fizycznej, w którym pracowała kolejno jako starszy technik, asystent, a od września 2007 roku jako adiunkt.
    W roku 2002 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. Za swą rozprawę została również nagrodzona indywidualną Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Rok później uzyskała Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców.
    W obrębie zainteresowań naukowych dr A. Polit znajdują się kinetyczne, termodynamiczne i równowagowe aspekty oddziaływań białko-białko, białko-ligand oraz białko-DNA; mechanizmy towarzyszące procesom fałdowania białek, jak również chemiczne modyfikacje białek ze szczególnym uwzględnieniem znaczników fluorescencyjnych.

dr Ewelina Fic, asystent
tel.: 12 664-61-48
pokój: C020 (2.01.21)
e-mail: Ewelina.fic@uj.edu.pl

W 2002 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia, specjalność biochemia, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie pod opieką naukową prof. dr hab. Zygmunta Wasylewskiego. Od października 2006 r. zatrudniona w ZBF jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Badania mgr Eweliny Fic , których zwieńczeniem była praca doktorska (2007), dotyczyły mechanizmów zmian konformacyjnych wywołanych związaniem liganda przez białko regulatorowe CRP z E. coli.

Obecnie, w swej pracy badawczej zajmuje się wykorzystaniem interaktomiki w badaniach molekularnych mechanizmów schorzeń neuropsychiatrycznych (depresja, schizofrenia), jak i również badaniem wpływu leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych na wybrane ścieżki sygnałowe.

dr Sylwia Łukasiewicz, asystent
tel.: 12 664-61-34
pokój: C022 (2.01.23)
e-mail: sylwia.lukasiewicz@uj.edu.pl

Sylwia Łukasiewicz, absolwentka biotechnologii, związana z Zakładem Biochemii Fizycznej od 1998 roku – najpierw jako studentka (magisterium w roku 2003), następnie doktorantka (2003–2009) i w końcu jako pracownik (2009).  

W roku 2010 Jej praca doktorska dotycząca dimeryzacji receptorów dopaminowych i serotoninowych zajęła II miejsce w IV edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie obejmujące nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych organizowanym przez Fundację Hasco-Lek.

Zainteresowania naukowe dr Sylwii Łukasiewicz obejmują tematykę związaną z przekazem sygnału przy udziale receptorów związanych z białkami G w komórkach nerwowych z uwzględnieniem molekularnych mechanizmów leżących u podstaw schorzeń neuropsychiatrycznych. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół dwóch zagadnień: a) oligomeryzacji GPCRs oraz wpływu leków przeciwpsychotycznych na ten proces oraz b) opracowaniu wydajnego nanonośnika klozapiny (neuroleptyk atypowy), którego celem są heteromery receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT2A.

dr Ewa Błasiak, samodzielny biolog
tel.: 12 664-61-56
pokój: C019 (2.01.20)

mgr Małgorzata Figiel, samodzielny biolog
tel.: 12 664-61-34
pokój: C022 (2.01.23)