Neurochemia (WBT-BCH325)

Opis kursu

Liczba godzin: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 3
Semestr: letni
Dla kogo: kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia kierunku Biochemia
Warunki uczestnictwa: zaliczone kursy Fizjologia człowieka i Biochemia

Koordynator kursu:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Wykładowca:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Opiekun ćwiczeń:
dr Ewelina Fic
Prowadzący ćwiczenia:
dr Ewelina Fic, dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, dr Sylwia Łukasiewicz, dr Joanna Solich
Godzina i miejsce wykładów:
piątek, godzina 8:30–10:00
sala D105
Godzina i miejsce ćwiczeń:
środa, godzina 13:15–15:30
sala ćwiczeń 2.01.11 oraz pracownie specjalistyczne ZBF

Tematyka kursu:
Wykłady:
1) Zarys anatomii mózgu, budowa neuronu, formacja mieliny, bariera krew-mózg; 2) Potencjał błonowy, powstawanie i propagacja potencjału czynnościowego, kanały jonowe zależne od napięcia; 3) Budowa synapsy chemicznej, klasyfikacja receptorów (związane z białkami G, kanały jonowe zależne od ligandu, receptory z aktywnością enzymatyczną), techniki ilościowej analizy receptorów, allosteryczna modyfikacja kanałów jonowych zależnych od ligandu; 4) Transdukcja sygnału przez błonę neuronalną, rola fosforylacji w regulacji funkcjonowania neuronu; 5) Klasyfikacja neurotransmiterów i neuromodulatorów (aminokwasy, acetylocholina, serotonina, katecholaminy, peptydy opioidowe, inne neuropeptydy, czynniki troficzne, tlenek azotu, puryny, endokannabinoidy), szlaki neuronalne; 6) Gospodarka energetyczna w mózgu; 7) Biochemiczne podstawy ważniejszych schorzeń neuropsychiatrycznych (choroba Parkinsona, Alzheimera, pląsawica Huntingtona, stwardnienie rozsiane, epilepsja; uzależnienia lekowe, schizofrenia, depresja); 8) Neurochemia procesów uczenia się i pamięci.

Zajęcia laboratoryjne:
1) Barwienie histologiczne skrawków mózgu; 2) Wiązanie radioligandów do wybranych receptorów w tkance nerwowej: analiza saturacyjna i kompetycyjna; 3) Autoradiografia receptorów; hybrydyzacja in situ, analiza obrazów; 4) Badania dimeryzacji receptorów sprzęgniętych z białkami fluorescencyjnymi w komórkach modelowych HEK 293; 5) Otrzymywanie synaptosomów  i analiza składu białkowego otrzymanych frakcji metodami proteomicznymi.

Regulamin kursu

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach.
 2. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo nie wpuszczenia studenta na zajęcia.
 3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wymaganej liczbie zajęć, oddanie sprawozdań (po każdej grupie tematycznej) oraz wygłoszenie referatu na przydzielony temat.
 4. Czas na oddanie sprawozdania wynosi 1 tydzień, za każdy tydzień zwłoki ocena wyjściowa jest obniżana o pół stopnia. Za sprawozdanie zawierające plagiat student otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen za sprawozdania i referat.
 6. Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (ocena co najmniej dostateczna).
 7. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz pozytywna ocena z końcowego testu zaliczeniowego.
 8. Ocena z kursu jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń (50%) i testu zaliczeniowego (50%).

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram wykładów

Zalecana literatura

 • Longstaff „Neurobiologia. Krótkie wykłady", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
 • Skrypty Szkół Zimowych Instytutu Farmakologii PAN
 • Turner, McLennan, Bates, White „Biologia molekularna. Krótkie wykłady", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia, wykładów oraz ocen należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.