Wstęp do biochemii fizycznej WBT-BCH505

Opis kursu

Liczba godzin: 12 godzin konwersatorium
Punkty ECTS: 1
Semestr: zimowy
Dla kogo: kurs przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Biochemia (studia II stopnia) jako zajęcia uzupełniająca do kursu Biochemia fizyczna – kurs zaawansowany (WBT-BT341).
Warunki uczestnictwa: brak
Koordynator kursu: dr Agnieszka Polit
Prowadzący konwersatoria:
dr Piotr Bonarek, dr Andrzej Górecki, dr Agnieszka Polit
Godzina i miejsce konwersatoriów:
poniedziałek, godzina 12:00-13:30, sala D106

Tematyka kursu
Zajęcia konwersatoryjne: Struktura makrocząsteczek i techniki służące do jej poznawania na różnym poziomie organizacji. Spektroskopia absorpcyjna i fluorescencyjna. Stacjonarne i rozdzielcze w czasie metody spektroskopii fluorescencyjnej stosowane w badaniach makrocząsteczek, ze szczególnym uwzględnieniem rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia na odległość oraz anizotropii fluorescencji. Czynniki wpływające na stabilność strukturalną makrocząsteczek w roztworze. Procesy denaturacji białek. Denaturacja termiczna i chemiczna. Opis oddziaływania makromolekuł z ligandami w stanie równowagi: parametry termodynamiczne, stechiometria, kooperatywność (modele MWC, KNF). Kinetyka oddziaływania makromolekuł z ligandami: parametry kinetyczne, równania kinetyczne. Techniki ciągłego i zatrzymanego przepływu, techniki relaksacyjne.

Harmonogram konwersatoriów

Konwersatorium nr 1
Termin: 09.10.2017
Temat: Struktura białek i czynniki wpływające na ich stabilność strukturalną w roztworze. Procesy denaturacji białek.
Prowadzący: dr Piotr Bonarek

Konwersatorium nr 2
Termin: 16.10.2017
Temat: Denaturacja termiczna i chemiczna białek – opis termodynamiczny.
Prowadzący: dr Piotr Bonarek

Konwersatorium nr 3
Termin: 23.10.2017
Temat: Techniki służące do poznawania struktury białek na różnym poziomie jej organizacji. Spektroskopia absorpcyjna i fluorescencyjna.
Prowadzący: dr Agnieszka Polit

Konwersatorium nr 4
Termin: 30.10.2017
Temat: Stacjonarne i rozdzielcze w czasie metody spektroskopii fluorescencyjnej stosowane w badaniach makrocząsteczek, ze szczególnym uwzględnieniem rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia na odległość oraz anizotropii fluorescencji.
Prowadzący: dr Agnieszka Polit

Konwersatorium nr 5
Termin: 06.11.2017
Temat:  Opis oddziaływania makromolekuł z ligandami w stanie równowagi: parametry termodynamiczne, stechiometria, kooperatywność (modele MWC, KNF).
Prowadzący: dr Andrzej Górecki

Konwersatorium nr 6
Termin: 13.11.2017
Temat: Kinetyka oddziaływania makromolekuł z ligandami: parametry kinetyczne, równania kinetyczne. Techniki ciągłego i zatrzymanego przepływu, techniki relaksacyjne.
Prowadzący: dr Andrzej Górecki

Regulamin kursu

 1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność.
 2. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo nie wpuszczenia studenta na zajęcia.
 3. Studentów obowiązuje merytoryczne przygotowanie do zajęć w oparciu o literaturę wskazaną przez prowadzącego.
 4. Po zakończeniu każdych zajęć przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę i zrozumienie omawianych zagadnień.
 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wymaganej ilości zajęć, uczestnictwo w dyskusji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testów.

Zalecana literatura

 1. D. Sheehan „Physical Biochemistry", Wiley-Blackwell
 2. C. Cantor, P. Schimel „Biophysical chemistry", W. H. Freeman and Company
 3. J. R. Lakowicz „Principles in fluorescence spectroscopy", Kluwer Academic Publisher
 4. P. Atkins „Chemia fizyczna", PWN
   

Ogłoszenia

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia, wykładów oraz ocen należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.